The Ellen DeGeneres Show SE16 premieres 05 Sep on @RomedyNOW To feature Nicki Minaj, LeBron James, Channing Tatum, Mark Wahlberg

To feature Nicki Minaj, LeBron James, Channing Tatum, Mark Wahlberg, Cher

Your thoughts, please